ICOCRIM.sk Facebook.com YouTube.com

Generál poručík ICOCRIM
Dr.h.c. mult. JUDr.
Jozef Zaťko
Honor.Prof. mult.

prezident icocrim    

Aktuálne udalosti
Žiadne nadchádzajúce udalosti.

Všetky udalosti

Facebook
O nás

O nás

Medzinárodný výbor pre boj s organizovaným zločinom, terorizmom a korupciou ICOCRIM vykonáva svoju činnosť od r. 1998. V začiatkoch sa jeho ústredie nachádzalo v nemeckom meste Bochum, od decembra 2004 sídli adresou 151, Rue de Monmart , 75002, Paris, France. V súlade so Stanovami, hlavným cieľom Medzinárodného výboru je súčinnosť so zákonodárnými orgánmi a so silovými štruktúrami krajín, ktoré sú členmi OSN a Európskej Únie. Jedná sa o aktivity súvisiace s profylaktikou (preventívnou kontrolnou a nastavovacou činnosťou) k osobitne závažným zločinom, súvisiacich s medzinárodným terorizmom, medzinárodným organizovaným zločinom a taktiež korupciou, v súlade s právnymi normami týchto krajín a s rozhodnutiami orgánov vedenia OSN a EÚ.

Jedným z cieľov medzinárodného výboru je podpora štátnych, medzištátnych, spoločných, cirkevných a iných organizácií, právnych subjektov a súkromných osôb v boji proti protiprávnym aktivitám, cestou zberu, spracovania a účinného využívania informácií, ktoré sú nutné pri profylaktike a pri vyriešení zločinov a protiprávnych aktivít.

Medzinárodný výbor riadi svoju činnosť výlučne so spoločensko-prospešnými cieľmi, pracuje na základoch obetavosti a na nekomerčných základoch. S cieľom splnenia zadaných cieľov a úloh. Výbor uskutočňuje široké spektrum druhov aktivít: právno-preventívnu, informačnú, právnu, konzultačnú, vzdelávaciu, vedecko-výskumnú a iné aktivity, ktoré sú povolené legislatívou pre mimovládne združenia.

ICOCRIM sa riadi týmito medzinárodnými dohodami:
• Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN (Charta ľudských práv),
• Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach.
• Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu
• Globálnou protiteroristickou stratégiou OSN prijatou rezolúciou 1781, na 5795-om zasadaní OSN v decembri 2007
• Dohovorom OSN proti korupcii
• Medzinárodný kódex o pravidlách správania sa štátnych predstaviteľov prijatý prijatou rezolúciou 51/59 na 82-om plenárnom zasadaní Generálneho výboru OSN z decembra r. 1996

Ak ste získali akékoľvek informácie o plánovanej alebo pokračujúcej trestnej činnosti, hrozbe teroristického útoku alebo máte informácie ku korupcii, korupčným praktikám, obráťte sa prosím na ICOCRIM Slovak Bureau a upozornite nás na e-mail: icocrim@icocrim.sk.
Ďakujeme za spoluprácu.
Sledujte nás

Facebook
Youtube
Kontakt

icocrim@icocrim.sk
+421 903 383 333

Bankové spojenie: 4400049805 / 3100
IBAN: SK52 3100 0000 0044 0004 9805
BIC: LUBASKBX

IČO: 42211859     DIČ: 2023641400